Hope Hall, London

222 Kilburn Lane, London W10 4BA